วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ภายหลังการบอกเลิกสัญญาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สามารถดำเนินการต่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป โดยมี นายประพิศ จันทร์มาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top