พิมพ์ 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ผส.ชป.1-17 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ และได้สั่งการใ้ห้เร่งรัดการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยในที่ประชุมวันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดทั้งด้านการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยเร็วที่สุด