พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ บริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมชลประทาน ได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความชื่นมื่น