พิมพ์ 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น.นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมระหว่างกรมชลประทานและกรมที่ดิน เรื่อง การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โดยมีนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน